facebook
DR PIONTEK zaoczne szkoły dla dorosłych: zaoczne policealna szkoła Bełchatów ul. Edwardów 5. W nauczaniu wiedziemy prym więcej @ piontek.edu.pl 2016-03-24

UWAGA

Za chwilę nastąpi przekierowanie na aktualny adres strony.


ADRES:
godziny pracy sekretariatu:

ul. Edwardów 5,

97-400 Bełchatów - Osiedle Dolnośląskie

tel./fax sekr.: 44 633 08 78,

e-mail: belchatow@piontek.edu.pl,

bezpłatny parking,

odpłatna sala gimnastyczna.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

- zamknięte,

- 10:00 - 17:00,

- 10:00 - 17:00,

- 10:00 - 17:00,

- 12:00 - 19:00,

- 9:00 - 14:00,

- zamknięte.

INFORMACJE O POLICEALNEJ SZKOLE:

Szkoła utworzona w 1997 roku jako Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjno-Prawne w Bełchatowie posiada uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze mają uprawnienia równorzędne z uczniami szkół państwowych, takich jak CKU (m.in. legitymacja szkolna, świadczenia ZUS, KRUS, Urząd Pracy itd.). Placówką kieruje doktor Jerzy Piontek, pracownik naukowy o wieloletnim doświadczeniu dydaktyczno - badawczym.

Podstawę prawną policealnej szkoły stanowią:

- Statut Szkoły,

- Wpis do ewidencji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,

- Regulamin kształcenia i wewnątrzszkolny system oceniania.

Policealna Szkoła Ekonomiczno-Administracyjno-Prawna w Bełchatowie

Nauczycielami Szkoły są osoby posiadające kwalifikacje zgodne z przepisami władz oświatowych

REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘĆ:

Szkoła policealna przyjmuje słuchaczy - absolwentów szkół ogólnokształcących i zawodowych posiadających świadectwa ukończenia szkół średnich lub świadectwa dojrzałości/matury z obszaru całego kraju na kierunki: administracja, ekonomia, handel, informatyka, ekonomia. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej, trzy zdjęcia, formularz przyjęcia który można pobrać tutaj. Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą.

KIERUNKI NAUCZANIA:

Policealna Szkoła Ekonomiczno-Administracyjno-Prawna prowadzi nauczanie w dwuletnim cyklu w zawodach:

1. ekonomicznym:

  • absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty pobierz
  • absolwent uzyskuje tytuł technika rachunkowości pobierz

2. administracyjno-prawnym:

  • absolwent uzyskuje tytuł technika administracji pobierz

3. informatycznym:

  • absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka pobierz

4. handlowym:

  • absolwent uzyskuje tytuł technika handlowca pobierz
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Działalność dydaktyczna jest realizowana w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego i plany nauczania zaakceptowane przez władze oświatowe i dyrektora szkoły.

Główne formy działalności dydaktycznej to konsultacje, ćwiczenia i konwersatoria, w ostatnim semestrze seminaria dyplomowe i wykłady monograficzne.

Policealna Szkoła Ekonomiczno-Administracyjno-Prawna w Bełchatowie

Podstawą klasyfikacji i promowania jest zdanie egzaminów semestralnych przewidzianych w programie nauczania. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Szczegółowy kalendarz semestru określa dyrektor w konsultacji z Radą Pedagogiczną i podaje do wiadomości słuchaczom na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć w następnym semestrze. Zajęcia w każdym semestrze kończą się sprawdzianami. Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji egzaminów semestralnych zawarte są w regulaminie kształcenia i wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Warunkiem ukończenia Policealnej Szkoły Ekonomiczno-Administracyjno-Prawnej w Bełchatowie jest złożenie wszystkich egzaminów semestralnych z wynikiem pozytywnym oraz zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego. Zajęcia są prowadzone w systemie wykładowo - seminaryjnym przy aktywnym uczestnictwie słuchaczy.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:

Rok szkolny rozpoczyna się w połowie września. Nauka w policealnej szkole trwa dwa lata (cztery semestry). Realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN i Urząd Rady Ministrów. Nauka odbywa się w formie zaocznej lub wieczorowej:

- piątek - od 15:30 do 20:30

- sobota - od 8:00 do 15:00

W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Winny odbywać się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, Starostwie Powiatowym, sądownictwie, biurach rachunkowych i innych firmach.


Wyświetl większą mapę

wybierz program:


formularz przyjęć Policealnej Szkoły:

osoby rozpoczynające naukę:
proszone są o dostarczenie świadectwa ostatniej ukończonej szkoły,
osoby kontynuujące naukę: (przenoszące się z innej policealnej szkoły)
proszone są o dostarczenie indeksu z poprzedniej szkoły.


inne szkoły w Bełchatowie:


egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe:

CKE egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

pracuj w swoim zawodzie w UE

Europass suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w UE

nadzór pedagogiczny:

Kuratoruim Oświaty w Łodzi

Krajowy Ośrodek Wspierania Edkukacji Zawodowej i Ustawicznej


nasze pracownie:

efs.gov.pl