Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Rerutacja na semestry jesienne trwa
zapraszamy do sekretariatów.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Zamysłem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia we współczesnym świecie, wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły oraz innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są zależne od zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów społecznych i gospodarczych, powiększający się udział handlu międzynarodowego, mobilność zawodowa i geograficzna, nowe technologie i techniki, a także zwiększenie oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie nauczania zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia zawodowego i ogólnego, w tym doskonalenie głównych kompetencji nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem wcześniejszych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej związanej z wiedzą zawodową wpłynie na podniesienie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, równocześnie zapewniając im możliwość sprostania wyzwaniom stawianym przez zmieniający się rynek pracy.

W procesie kształcenia zawodowego podejmuje się działania wspierające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek nauki oraz kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i umiejętności zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Łatwiejszemu reagowaniu systemu nauczania zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie i mobilności edukacyjnej oraz zawodowej absolwentów służy wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów zapisanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia rachunkowości;
2) rozliczania danin publicznych;
3) rozliczania wynagrodzeń;
4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
5) przeprowadzania analizy finansowej.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej opisanych zadań zawodowych konieczne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:
1) odróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska i ergonomią, ochroną przeciwpożarową;
2) rozróżnia uprawnienia i zadania oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
3) zna prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz mienia i środowiska wynikające z wykonywania zadań zawodowych;
5) potrafi określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
6) określa efekty oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej;
8) wykorzystuje środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
9) respektuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, równocześnie stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
1) używa pojęć z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) wykorzystuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych i przepisy prawa podatkowego oraz prawa autorskiego;
3) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje istniejące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) rozpoczyna wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) tworzy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
8) obsługuje korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz używa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;
10) przygotowuje i podejmuje działania marketingowe dla prowadzonej działalności gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:
1) wykorzystuje zasób środków językowych (leksykalnych, ortograficznych oraz fonetycznych, gramatycznych), pozwalających na realizację zadań zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi związane z wykonywaniem typowych czynności zawodowych artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka;
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne odnoszące się do wykonywania typowych czynności zawodowych;
4) tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) wykorzystuje obcojęzyczne źródła informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
1) przestrzega zasad etyki i kultury;
2) jest konsekwentny i kreatywny w realizacji zadań;
3) potrafi przewidzieć skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) radzi sobie ze stresem;
6) doskonali umiejętności zawodowe i aktualizuje wiedzę ;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) umie ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9) umie negocjować warunki porozumień;
10) kooperuje w zespole.
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
Uczeń:
1) planuje pracę zespołu celem wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) zarządza wykonywaniem przydzielonych zadań;
4) bada jakość wykonania przydzielonych zadań;
5) wprowadza rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, które wpływają na poprawę jakości pracy i warunków;
6) komunikuje się ze współpracownikami.
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (A.m);
PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
Uczeń:
1) wykorzystuje pojęcia z zakresu makroekonomii i mikroekonomii;
2) używa programów komputerowych w pracy biurowej;
3) przygotowuje standardowe formy służbowej korespondencji;
4) wykonuje prace związane z organizowaniem spotkań służbowych;
5) stosuje przepisy prawa dot. tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
6) posługuje się sprzętem i urządzeniami techniki biurowej;
7) przechowuje dokumenty;
8) selekcjonuje dane statystyczne pod kątem ich przydatności decyzyjnej oraz analitycznej;
9) odróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
10) zbiera informacje o badanej zbiorowości;
11) odróżnia, oblicza oraz interpretuje podstawowe miary statystyczne;
12) wykonuje analizę statystyczną badanego zjawiska;
13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
14) wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik rachunkowości opisane w części II:
A.36. Prowadzenie rachunkowości
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Uczeń:
1) przygotowuje i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
2) wyjaśnia zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
3) respektuje zasady przechowywania dowodów księgowych;
4) klasyfikuje aktywa i pasywa;
5) szacuje aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
6) określa kategorie wynikowe;
7) respektuje zasady i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
8) respektuje zasady funkcjonowania kont księgowych;
9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
10) rejestruje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
11) rozlicza koszty działalności organizacji;
12) przewiduje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
13) odróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
15) koryguje błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
16) przygotowuje zestawienie obrotów i sald;
17) używa różnych formy rozliczeń pieniężnych;
18) używa oprogramowania finansowo-księgowego.
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
Uczeń:
1) odróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
2) prowadzi inwentaryzację różnymi metodami;
3) określa i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
5) przygotowuje dokumentację przebiegu inwentaryzacji.
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
Uczeń:
1) przygotowuje jednostkowe sprawozdanie finansowe;
2) określa przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
3) dopasowuje i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
4) kalkuluje wskaźniki analizy finansowej;
5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
1. Rozliczanie wynagrodzeń
Uczeń:
1) przygotowuje dokumentację pracowniczą;
2) rozróżnia i przygotowuje umowy cywilnoprawne;
3) liczy wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;
4) odróżnia elementy składowe listy płac;
5) przygotowuje listę płac;
6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;
7) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;
8) liczy składki na ubezpieczenia społeczne;
9) określa uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;
10) liczy wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
11) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;
12) kalkuluje składki na ubezpieczenie zdrowotne;
13) kalkuluje wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
14) wykorzystuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.
2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
Uczeń:
1) wykorzystuje terminologię z zakresu finansów publicznych;
2) wykorzystuje przepisy prawa podatkowego;
3) klasyfikuje podatki;
4) odróżnia elementy konstrukcji podatków i opłat;
5) rozlicza podatek VAT;
6) rozlicza podatek akcyzowy;
7) rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;
8) respektuje zasady określania i rozliczania innych danin publicznych;
9) prowadzi ewidencje podatkowe;
10) przygotowuje deklaracje podatkowe;
11) respektuje zasady przechowywania dokumentacji podatkowej;
12) wykorzystuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.
3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Uczeń:
1) przygotowuje dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;
2) odróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;
3) przygotowuje dokumenty rozliczeniowe;
4) przygotowuje dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
5) ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
6) korzysta z programu do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła, która podejmuje kształcenie w zawodzie technik rachunkowości winna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownię rachunkowości, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, ze skanerem, z drukarką sieciową i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe, wszystkie komputery połączone w sieć z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, pakiety programów do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika rachunkowości; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości, literaturę zawodową.
2) pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, ze skanerem, z drukarką sieciową i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe, wszystkie komputery połączone w sieć z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu; urządzenia techniki biurowej, w szczególności, takie jak: telefony z automatyczną sekretarką i faksem, bindownica, kserokopiarka, niszczarka, skaner, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, materiały i środki biurowe; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, instrukcje obsługi urządzeń,; zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne; słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole, podręczniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości;

Kształcenie praktyczne może się odbywać w: firmach symulacyjnych oraz podmiotach będących potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie albo grupie zawodów280 godz.
A.36. Prowadzenie rachunkowości 520 godz.
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 550 godz.

*Liczbę godzin kształcenia zawodowego w szkole należy przystosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości oraz A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.