Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Rerutacja na semestry jesienne trwa
zapraszamy do sekretariatów.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Zamysłem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia we współczesnym świecie, wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły oraz innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są zależne od zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów społecznych i gospodarczych, powiększający się udział handlu międzynarodowego, mobilność zawodowa i geograficzna, nowe technologie i techniki, a także zwiększenie oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie nauczania zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia zawodowego i ogólnego, w tym doskonalenie głównych kompetencji nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem wcześniejszych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej związanej z wiedzą zawodową wpłynie na podniesienie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, równocześnie zapewniając im możliwość sprostania wyzwaniom stawianym przez zmieniający się rynek pracy.

W procesie kształcenia zawodowego podejmuje się działania wspierające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek nauki oraz kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i umiejętności zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Łatwiejszemu reagowaniu systemu nauczania zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie i mobilności edukacyjnej oraz zawodowej absolwentów służy wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów zapisanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) koordynowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) przeprowadzanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3) przeprowadzania działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i koordynowania działalności handlowej;
5) koordynowania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej opisanych zadań zawodowych konieczne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w skład których wchodzą:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:
1) odróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska i ergonomią, ochroną przeciwpożarową;
2) rozróżnia uprawnienia i zadania oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
3) zna prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz mienia i środowiska wynikające z wykonywania zadań zawodowych;
5) potrafi określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
6) określa efekty oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;
8) wykorzystuje środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, równocześnie stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
1) używa pojęć z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych i przepisy prawa podatkowego oraz prawa autorskiego;
3) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje istniejące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) rozpoczyna wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) tworzy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
8) obsługuje korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz używa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;
10) przygotowuje i podejmuje działania marketingowe dla prowadzonej działalności gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:
1) wykorzystuje zasób środków językowych (leksykalnych, ortograficznych oraz fonetycznych, gramatycznych), pozwalających na realizację zadań zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi związane z wykonywaniem typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne odnoszące się do wykonywania typowych czynności zawodowych;
4) tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) wykorzystuje obcojęzyczne źródła informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
1) przestrzega zasad etyki i kultury;
2) jest konsekwentny i kreatywny w realizacji zadań;
3) potrafi przewidzieć skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) radzi sobie ze stresem;
6) doskonali umiejętności zawodowe i aktualizuje wiedzę ;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) umie ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9) umie negocjować warunki porozumień;
10) współpracuje w zespole.
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
Uczeń:
1) planuje pracę zespołu celem wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) zarządza wykonywaniem przydzielonych zadań;
4) szacuje jakość wykonania przydzielonych zadań;
5) wprowadza rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, które wpływają na poprawę jakości pracy i warunków;
6) komunikuje się ze współpracownikami.
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.b);
PKZ(E.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik teleinformatyk, technik informatyk, technik tyfloinformatyk
Uczeń:
1) rozpoznaje oznaczenia podzespołów systemu komputerowego oraz symbole graficzne;
2) dobiera elementy i ustawienia systemu komputerowego;
3) potrafi dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
4) używa zabezpieczeń sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
5) odróżnia parametry sprzętu komputerowego;
6) opisuje informatyczne systemy komputerowe;
7) nazywa funkcje systemu operacyjnego;
8) używa terminologii dotyczącej lokalnych sieci komputerowych;
9) opisuje urządzenia sieciowe;
10) opisuje rodzaje oprogramowania użytkowego;
11) używa publikacji elektronicznych;
12) przestrzega zasad kierowania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
13) stosuje programy komputerowe wspierające wykonywanie zadań.
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk opisane w części II:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Uczeń:
1) używa systemów liczbowych stosowanych w technice komputerowej;
2) opisuje funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
3) dobiera urządzenia techniki komputerowej pasujące do określonych warunków technicznych;
4) składa komputer osobisty z podzespołów;
5) udoskonala i rekonfiguruje komputery osobiste;
6) planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
7) instaluje i unacześnia systemy operacyjne i aplikacje;
8) stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
9) instaluje i ustawia sterowniki urządzeń;
10) konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
11) korzysta z oprogramowania narzędziowego systemu operacyjnego;
12) używa oprogramowania zabezpieczającego;
13) czyta dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;
14) opracowuje wskazówki do użytkowania systemu operacyjnego;
15) przygotowuje cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
16) tworzy dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
17) używa przepisów prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
18) odróżnia rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
19) używa przepisów prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.
2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
Uczeń:
1) tłumaczy zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
2) tłumaczy zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
3) przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
4) używa przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
5) dopasowuje oraz wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
6) konserwuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego;
7) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
8) ustawia urządzenia peryferyjne komputera osobistego.
3. Naprawa komputera osobistego
Uczeń:
1) używa narzędzi do naprawy sprzętu komputerowego;
2) określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;
3) umiejscawia i usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;
4) umiejscawia oraz usuwa błędy systemu operacyjnego i aplikacji;
5) umiejscawia uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
6) tworzy harmonogram prac związanych z lokalizacją oraz usuwaniem usterek komputera osobistego;
7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i nadzoruje pracę komputera osobistego;
8) odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;
9) tworzy kopie bezpieczeństwa danych;
10) formułuje wskazówki dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
11) tworzy kosztorys naprawy komputera osobistego.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
Uczeń:
1) określa topologie lokalnych sieci komputerowych;
2) określa i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
3) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
4) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
5) nazywa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
6) projektuje lokalną sieć komputerową;
7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
8) przygotowuje kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
10) dopasowuje przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego; 11) montuje okablowanie sieciowe;
12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
13) charakteryzuje i analizuje klasy adresów IP;
14) tworzy projekt struktury adresów IP w sieci;
15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
16) przygotowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.
2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Uczeń:
1) unowocześnia i rekonfiguruje serwery;
2) konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
3) ustawia sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
4) ustawia rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
5) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
6) ustawia urządzenia telefonii internetowej;
7) dobiera i używa narzędzi diagnostycznych;
8) buduje sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
9) śledzi pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Uczeń:
1) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
2) ustawia interfejsy sieciowe;
3) udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
4) opisuje usługi serwerowe;
5) nazywa funkcje profili użytkowników oraz zasady grup użytkowników;
6) administruje kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
7) ustawia usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
8) administruje centralnie stacjami roboczymi;
9) odróżnia protokoły aplikacyjne;
10) nadzoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
11) unowocześnia lokalną sieć komputerową;
12) przestrzega zasad udostępniania oraz ochrony zasobów sieciowych;
13) tłumaczy zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
14) ustawia usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), ruting, system nazw, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
16) ustawia usługi serwerów internetowych;
17) nazywa rodzaje awarii albo wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
18) lokalizuje oraz usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
19) zabezpiecza komputery przed utratą danych, zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
1. Tworzenie stron internetowych
Uczeń:
1) używa hipertekstowych języków znaczników;
2) wykonuje strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
3) tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
4) wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
5) odróżnia funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
6) wykonuje strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
7) projektuje strukturę witryny internetowej;
8) tworzy strony internetowe zgodnie z projektami;
9) używa reguł walidacji stron internetowych;
10) testuje i publikuje witryny internetowe;
11) używa różnych modeli barw;
12) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
13) projektuje graficznie witryny internetowej;
14) tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
15) modyfikuje atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
16) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, dźwięk oraz obraz do publikacji w Internecie;
17) honoruje zasady komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
Uczeń:
1) używa funkcji strukturalnego języka zapytań;
2) używa strukturalnego języka zapytań do obsługi baz danych;
3) projektuje i wykonuje relacyjne bazy danych;
4) importuje dane do bazy danych;
5) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
6) instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;
7) zmienia i rozbudowuje struktury baz danych;
8) określa sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
9) administruje bazą danych i jej bezpieczeństwem;
10) definiuje uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;
11) udostępnia zasoby bazy danych w sieci;
12) administruje kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
13) monitoruje spójność baz danych;
14) naprawia bazy danych.
3. Tworzenie aplikacji internetowych
Uczeń:
1) używa wbudowanych typów danych;
2) przygotowuje własne typy danych;
3) honoruje zasady programowania;
4) używa instrukcji, funkcji, procedur, obiektów, metod wybranych języków programowania;
5) tworzy własne funkcje, obiekty, procedury, metody wybranych języków programowania;
6) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
7) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
8) korzysta z języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
9) używa skryptów wykonywanych po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
10) korzysta z frameworkiów do tworzenia własnych aplikacji;
11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
12) testuje tworzoną aplikację i zmienia jej kod źródłowy;
13) tworzy dokumentacje przygotowywanej aplikacji;
14) umieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
15) zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła, która podejmuje kształcenie w zawodzie technik informatyk winna posiadać poniższe pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownię urządzeń techniki komputerowej, wyposażoną w: stanowiska komputerowe; podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające; różne systemy operacyjne stacji roboczej; drukarkę laserową, atramentową, igłową; skaner, ploter, tablicę interaktywną, tablet, projektor multimedialny, klawiaturę i mysz bezprzewodową, , palmtop PDA (Personal Digital Assistant), czytnik kart podpisu elektronicznego; stół monterski z matą oraz opaską antystatyczną; adapter Bluetooth, zestaw urządzeń monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu;
2) pracownię lokalnych sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe; szafę dystrybucyjną 19” z wyposażeniem, połączoną korytkową instalacją okablowania strukturalnego z czterema punktami elektryczno-logicznymi; serwer stelażowy z kontrolerem pamięci masowej; napęd taśmowy do archiwizacji; zasilacz awaryjny z zasilaniem; przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet; komputer typu notebook z obsługą lokalnej sieci bezprzewodowej; koncentrator xDSL z obsługą protokołu PPP; ruter z modemem xDSL, z portem Ethernet i obsługą protokołu PPP, punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania przez Ethernet; oprogramowanie typu firewall z obsługą wirtualnych sieci prywatnych; reflektometr; różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera; tester okablowania; oprogramowanie do wirtualizacji; telefon internetowy; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; stół monterski z matą i opaską antystatyczną; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design) z biblioteką elementów sieci lokalnej;
3) pracownię sieciowych systemów operacyjnych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe; laptop lub notebook dla nauczyciela z oprogramowaniem do wirtualizacji; oprogramowanie do analizy protokołów sieciowych; serwerowe oprogramowanie typu firewall; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; różne serwerowe systemy operacyjne z usługami katalogowymi i internetowymi; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu;
4) pracownię aplikacji internetowych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe; laptop lub notebook dla nauczyciela z oprogramowaniem do wirtualizacji; edytor WYSIWYG stron internetowych z możliwością edycji hipertekstowego języka znaczników i kaskadowych arkuszy stylów, z możliwością walidacji strony; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron www i aplikacji internetowych; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; dostęp do portalu wspierającego pracę grupową, komunikację, publikację wiadomości i materiałów.

W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, urzędach administracji publicznej samorządowej i rządowej oraz podmiotach będących potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie albo grupie zawodów270 godz.
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 360 godz.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 300 godz.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 420 godz.

*Liczbę godzin kształcenia zawodowego w szkole należy przystosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.