Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Rerutacja na semestry jesienne trwa
zapraszamy do sekretariatów.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Zamysłem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia we współczesnym świecie, wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły oraz innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są zależne od zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów społecznych i gospodarczych, powiększający się udział handlu międzynarodowego, mobilność zawodowa i geograficzna, nowe technologie i techniki, a także zwiększenie oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie nauczania zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia zawodowego i ogólnego, w tym doskonalenie głównych kompetencji nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem wcześniejszych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej związanej z wiedzą zawodową wpłynie na podniesienie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, równocześnie zapewniając im możliwość sprostania wyzwaniom stawianym przez zmieniający się rynek pracy.

W procesie kształcenia zawodowego podejmuje się działania wspierające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek nauki oraz kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i umiejętności zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Łatwiejszemu reagowaniu systemu nauczania zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie i mobilności edukacyjnej oraz zawodowej absolwentów służy wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów zapisanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) koordynowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) przeprowadzanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3) przeprowadzania działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i koordynowania działalności handlowej;
5) koordynowania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej opisanych zadań zawodowych konieczne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:
1) odróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska i ergonomią, ochroną przeciwpożarową;
2) rozróżnia uprawnienia i zadania oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
3) zna prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz mienia i środowiska wynikające z wykonywania zadań zawodowych;
5) potrafi określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
6) określa efekty oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej;
8) wykorzystuje środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, równocześnie stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
1) używa pojęć z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych i przepisy prawa podatkowego oraz prawa autorskiego;
3) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje istniejące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) rozpoczyna wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) tworzy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
8) obsługuje korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz używa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;
10) przygotowuje i podejmuje działania marketingowe dla prowadzonej działalności gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:
1) wykorzystuje zasób środków językowych (leksykalnych, ortograficznych oraz fonetycznych, gramatycznych), pozwalających na realizację zadań zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi związane z wykonywaniem typowych czynności zawodowych artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka;
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne odnoszące się do wykonywania typowych czynności zawodowych;
4) tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) wykorzystuje obcojęzyczne źródła informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
1) przestrzega zasad etyki i kultury;
2) jest konsekwentny i kreatywny w realizacji zadań;
3) potrafi przewidzieć skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) radzi sobie ze stresem;
6) doskonali umiejętności zawodowe i aktualizuje wiedzę ;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) umie ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9) umie negocjować warunki porozumień;
10) współpracuje w zespole.
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
Uczeń:
1) planuje pracę zespołu celem wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) zarządza wykonywaniem przydzielonych zadań;
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
5) wprowadza rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, które wpływają na poprawę jakości pracy i warunków;
6) komunikuje się ze współpracownikami.
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j) i PKZ(A.m);
PKZ(A.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych
Uczeń:
1) wykorzystuje pojęcia z zakresu towaroznawstwa;
2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;
3) stosuje zasady magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
4) stosuje się do norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;
5) respektuje zasady odbioru towarów;
6) odróżnia rodzaje opakowań towarów;
7) respektuje zasady pakowania i oznakowania towarów;
8) respektuje zasady gospodarki opakowaniami;
9) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
10) respektuje procedury postępowania reklamacyjnego;
11) definiuje znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;
12) przygotowuje dokumenty związane z wykonywaną pracą;
13) używa programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.
PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
Uczeń:
1) wykorzystuje pojęcia z zakresu makroekonomii i mikroekonomii;
2) używa programów komputerowych w pracy biurowej;
3) przygotowuje standardowe formy służbowej korespondencji;
4) wykonuje prace związane z organizowaniem spotkań służbowych;
5) stosuje przepisy prawa dot. tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
7) przechowuje dokumenty;
8) selekcjonuje dane statystyczne pod kątem ich przydatności decyzyjnej oraz analitycznej;
9) odróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
10) zbiera informacje o badanej zbiorowości;
11) rozróżnia, oblicza oraz interpretuje podstawowe miary statystyczne;
12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
14) wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik handlowiec opisane w części II:
A.18. Prowadzenie sprzedaży
1. Organizowanie sprzedaży
Uczeń:
1) respektuje zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
2) kontroluje ilościowo i jakościowo towary przeznaczone do sprzedaży;
3) respektuje zasad ustalania cen towarów;
4) oznacza towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
5) wykorzystuje metody i formy prezentacji towarów;
6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
7) definiuje formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
8) respektuje normy towarowe oraz normy jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
9) posługuje się urządzeniami technicznymi stosowanymi na stanowiskach pracy;
10) respektuje zasady przygotowania towarów do sprzedaży;
11) respektuje zasady rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
12) racjonalizuje gospodarkę opakowaniami;
13) wykorzystuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
14) chroni towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
15) wykonuje inwentaryzację towarów.
2. Sprzedaż towarów
Uczeń:
1) określa asortyment towarów do sprzedaży;
2) respektuje zasady obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
3) wykorzystuje różne formy i techniki sprzedaży;v 4) nazywa rodzaje zachowań klientów;
5) respektuje zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
6) informuje o towarach i warunkach sprzedaży;
7) przedstawia ofertę handlową;
8) wykonuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
10) zabezpiecza i odprowadza utarg;
11) pakuje, wydaje oraz odbiera towar;
12) korzysta z urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy;
13) przygotowuje dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
14) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
15) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
16) respektuje procedury dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
A.22. Prowadzenie działalności handlowej
1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych
Uczeń:
1) wykorzystuje różne źródła informacji o rynku;
2) ustala metody badań i analizy rynku;
3) analizuje rynek pod katem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;
4) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;
5) wykonuje zadania związane z działalnością reklamową;
6) dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
7) podejmuje decyzje handlowe w oparciu o wyniki analizy marketingowych badań rynku;
8) podejmuje decyzje handlowe w oparciu o wyniki analizy statystycznej;
9) przygotowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.
2. Zarządzanie działalnością handlową
Uczeń:
1) wykorzystuje Polską Klasyfikację Działalności, Europejską Klasyfikację Działalności oraz Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług;
2) tworzy oferty handlowe i zapytania ofertowe;
3) dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;
4) przeprowadza negocjacje handlowe;
5) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;
6) podpisuje umowy kupna lub umowy sprzedaży;
7) przygotowuje kalkulację cen sprzedaży;
8) respektuje procedury dotyczące wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;
9) respektuje zasady przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;
10) koordynuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;
11) kieruje i nadzoruje gospodarkę magazynową;
12) przygotowuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
13) dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;
14) zarządza procesami składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;
15) przeprowadza prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;
16) przyjmuje i rozpatruje reklamacje.
3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej
Uczeń:
1) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;
2) respektuje zasady funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
3) rejestruje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
4) wycenia składniki aktywów i pasywów;
5) oblicza koszty działalności handlowej i przychody z działalności handlowej;
6) przygotowuje kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;
7) rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;
8) wykorzystuje metody ustalania wyniku finansowego;
9) rachuje wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;
10) respektuje zasady ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;
11) przygotowuje dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
12) używa metod analizy ekonomicznej;
13) wyjaśnia podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;
14) przygotowuje sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;
15) respektuje zasady i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;
16) przygotowuje biznesplan przedsiębiorstwa.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła, która podejmuje kształcenie w zawodzie technik handlowiec winna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, drukarki, projektor multimedialny; stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, instrukcje obsługi urządzeń, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży;
2) pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), projektor multimedialny; pakiet programów biurowych, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, dyktafon, niszczarka, kserokopiarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, materiały biurowe; instrukcje obsługi urządzeń ,druki formularzy i blankietów stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej; jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące działalności handlowej, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole, wzory pism i graficznych układów tekstów, w tym wzory pism handlowych w języku polskim i języku obcym;
3) pracownię ekonomiki i rachunkowości handlowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych programem do tworzenia prezentacji, i grafiki; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości i prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości handlowej; pakietami oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz innymi programami aktualnie stosowanymi w działalności handlowej;

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych będących potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie technik handlowiec.

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego


Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie albo grupie zawodów330 godz.
A.18. Prowadzenie sprzedaży 700 godz.
A.22. Prowadzenie działalności handlowej 320 godz.

Liczbę godzin kształcenia zawodowego w szkole należy przystosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży i A.22. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.