Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Rerutacja na semestry jesienne trwa
zapraszamy do sekretariatów.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Zamysłem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia we współczesnym świecie, wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły oraz innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są zależne od zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów społecznych i gospodarczych, powiększający się udział handlu międzynarodowego, mobilność zawodowa i geograficzna, nowe technologie i techniki, a także zwiększenie oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie nauczania zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia zawodowego i ogólnego, w tym doskonalenie głównych kompetencji nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem wcześniejszych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej związanej z wiedzą zawodową wpłynie na podniesienie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, równocześnie zapewniając im możliwość sprostania wyzwaniom stawianym przez zmieniający się rynek pracy.

W procesie kształcenia zawodowego podejmuje się działania wspierające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek nauki oraz kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i umiejętności zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Łatwiejszemu reagowaniu systemu nauczania zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie i mobilności edukacyjnej oraz zawodowej absolwentów służy wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów zapisanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) prowadzenia rachunkowości;
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej opisanych zadań zawodowych konieczne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:
1) odróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska i ergonomią, ochroną przeciwpożarową;
2) rozróżnia uprawnienia i zadania oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
3) zna prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz mienia i środowiska wynikające z wykonywania zadań zawodowych;
5) potrafi określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
6) określa efekty oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej;
8) wykorzystuje środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, równocześnie stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
1) używa pojęć z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych i przepisy prawa podatkowego oraz prawa autorskiego;
3) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje istniejące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) rozpoczyna wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) tworzy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
8) obsługuje korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz używa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;
10) przygotowuje i podejmuje działania marketingowe dla prowadzonej działalności gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:
1) wykorzystuje zasób środków językowych (leksykalnych, ortograficznych oraz fonetycznych, gramatycznych), pozwalających na realizację zadań zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi związane z wykonywaniem typowych czynności zawodowych artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka;
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne odnoszące się do wykonywania typowych czynności zawodowych;
4) tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) wykorzystuje obcojęzyczne źródła informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
1) przestrzega zasad etyki i kultury;
2) jest konsekwentny i kreatywny w realizacji zadań;
3) potrafi przewidzieć skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) radzi sobie ze stresem;
6) doskonali umiejętności zawodowe i aktualizuje wiedzę ;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) umie ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9) umie negocjować warunki porozumień;
10) współpracuje w zespole.
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
Uczeń:
1) planuje pracę zespołu celem wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) zarządza wykonywaniem przydzielonych zadań;
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
5) wprowadza rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, które wpływają na poprawę jakości pracy i warunków;
6) komunikuje się ze współpracownikami.
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.m);
PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
Uczeń:
1) wykorzystuje pojęcia z zakresu makroekonomii i mikroekonomii;
2) używa programów komputerowych w pracy biurowej;
3) przygotowuje standardowe formy służbowej korespondencji;
4) wykonuje prace związane z organizowaniem spotkań służbowych;
5) stosuje przepisy prawa dot. tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
7) przechowuje dokumenty;
8) selekcjonuje dane statystyczne pod kątem ich przydatności decyzyjnej oraz analitycznej;
9) odróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
10) zbiera informacje o badanej zbiorowości;
11) rozróżnia, oblicza oraz interpretuje podstawowe miary statystyczne;
12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
14) wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik ekonomista opisane w części II:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
Uczeń:
1) wykorzystuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;
2) nazywa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej oraz samorządowej;
3) odróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców;
4) aranżuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami;
5) wykorzystuje strategie marketingowe;
6) kieruje sprawami związanymi z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
7) przygotowuje dokumenty związane z obrotem materiałami, wyrobami gotowymi, towarami i środkami pieniężnymi;
8) wykorzystuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
9) odróżnia rodzaje zapasów oraz zasady ich normowania;
10) liczy normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji oraz sprzedaży i wskaźniki rotacji zapasów;
11) liczy podatki bezpośrednie i pośrednie;
12) przygotowuje ewidencje i deklaracje podatkowe;
13) używa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
Uczeń:
1) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno- -rentowych;
2) prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
3) przygotowuje dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;
4) liczy wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
5) liczy zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;
6) przygotowuje listy płac;
7) przygotowuje deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
8) przygotowuje deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
9) liczy i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;
10) używa z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych oraz podatkowych.
3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań
Uczeń:
1) odróżnia rodzaje i strukturę planów;
2) przestrzega zasad i metod planowania;
3) przygotowuje biznesplan;
4) liczy i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
5) odróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
6) sporządza informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej oraz sprawozdawczości;
7) przygotowuje sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
8) sporządza, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych oraz analitycznych;
9) używa programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.
A.36. Prowadzenie rachunkowości
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Uczeń:
1) przygotowuje i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
2) nazywa i wyjaśnia zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
3) stosuje się do zasad przechowywania dowodów księgowych;
4) klasyfikuje aktywa i pasywa;
5) szacuje aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
6) nazywa kategorie wynikowe;
7) honoruje zasady i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
8) honoruje zasady funkcjonowania kont księgowych;
9) otwiera oraz zamyka księgi rachunkowe;
10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
11) rozlicza koszty działalności organizacji;
12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
13) odróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
14) określa wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
15) koryguje błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
16) przygotowuje zestawienie obrotów i sald;
17) używa różnych form rozliczeń pieniężnych;
18) używa oprogramowania finansowo-księgowego.
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
Uczeń:
1) odróżnia rodzaje, etapy oraz zasady inwentaryzacji;
2) prowadzi inwentaryzację różnymi metodami;
3) wyznacza i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
4) wylicza różnice inwentaryzacyjne;
5) przygotowuje dokumentację przebiegu inwentaryzacji.
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
Uczeń:
1) przygotowuje jednostkowe sprawozdanie finansowe;
2) rozpoznaje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
4) rachuje wskaźniki analizy finansowej;

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła, która podejmuje kształcenie w zawodzie technik ekonomista winna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię ekonomiczną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko na jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do skanera i drukarki, projektor multimedialny, pakiet programów biurowych, pakiety oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, kadrowo-płacowych, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, sporządzania sprawozdań statystycznych, obliczania podatków, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne i dotyczące rachunkowości prawne.

2) pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu, pakiet programów biurowych, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, niszczarka, bindownica, skaner, kserokopiarka, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, frankowania, kopertowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, handlowej oraz usługowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków; jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne; zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji, prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, podręczniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości; słowniki języka polskiego oraz języków obcych, które są nauczanie w szkole.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, laboratoriach symulacyjnych, przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej.

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów280 godz.
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 470 godz.
A.36. Prowadzenie rachunkowości 520 godz..

*W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.