Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Rerutacja na semestry jesienne trwa
zapraszamy do sekretariatów.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Zamysłem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia we współczesnym świecie, wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły oraz innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są zależne od zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów społecznych i gospodarczych, powiększający się udział handlu międzynarodowego, mobilność zawodowa i geograficzna, nowe technologie i techniki, a także zwiększenie oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie nauczania zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia zawodowego i ogólnego, w tym doskonalenie głównych kompetencji nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem wcześniejszych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej związanej z wiedzą zawodową wpłynie na podniesienie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, równocześnie zapewniając im możliwość sprostania wyzwaniom stawianym przez zmieniający się rynek pracy.

W procesie kształcenia zawodowego podejmuje się działania wspierające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek nauki oraz kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i umiejętności zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Łatwiejszemu reagowaniu systemu nauczania zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie i mobilności edukacyjnej oraz zawodowej absolwentów służy wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów zapisanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania różnych prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
2) przygotowywania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej opisanych zadań zawodowych konieczne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:
1) odróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska i ergonomią, ochroną przeciwpożarową;
2) rozróżnia uprawnienia i zadania oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
3) zna prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz mienia i środowiska wynikające z wykonywania zadań zawodowych;
5) potrafi określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
6) określa efekty oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej;
8) wykorzystuje środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, równocześnie stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
1) używa pojęć z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych i przepisy prawa podatkowego oraz prawa autorskiego;
3) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje istniejące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) rozpoczyna wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) tworzy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
8) obsługuje korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz używa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;
10) przygotowuje i podejmuje działania marketingowe dla prowadzonej działalności gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:
1) wykorzystuje zasób środków językowych (leksykalnych, ortograficznych oraz fonetycznych, gramatycznych), pozwalających na realizację zadań zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi związane z wykonywaniem typowych czynności zawodowych artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka;
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne odnoszące się do wykonywania typowych czynności zawodowych;
4) tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) wykorzystuje obcojęzyczne źródła informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
1) przestrzega zasad etyki i kultury;
2) jest konsekwentny i kreatywny w realizacji zadań;
3) potrafi przewidzieć skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) radzi sobie ze stresem;
6) doskonali umiejętności zawodowe i aktualizuje wiedzę ;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) umie ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9) umie negocjować warunki porozumień;
10) współpracuje w zespole.
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
Uczeń:
1) planuje pracę zespołu celem wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) zarządza wykonywaniem przydzielonych zadań;
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
5) wprowadza rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, które wpływają na poprawę jakości pracy i warunków;
6) komunikuje się ze współpracownikami.
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.m);
PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
Uczeń:
1) wykorzystuje pojęcia z zakresu makroekonomii i mikroekonomii;
2) używa programów komputerowych w pracy biurowej;
3) przygotowuje standardowe formy służbowej korespondencji;
4) wykonuje prace związane z organizowaniem spotkań służbowych;
5) stosuje przepisy prawa dot. tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
7) przechowuje dokumenty;
8) selekcjonuje dane statystyczne pod kątem ich przydatności decyzyjnej oraz analitycznej;
9) odróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
10) zbiera informacje o badanej zbiorowości;
11) rozróżnia, oblicza oraz interpretuje podstawowe miary statystyczne;
12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
14) wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik administracji opisane w części II:
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa cywilnego i prawa pracy
Uczeń:
1) odróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
2) rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
3) identyfikuje zadania administracji na określonym szczeblu;
4) wykorzystuje akty prawne oraz instrukcje i regulaminy wewnętrzne podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;
6) odróżnia rodzaje aktów normatywnych, hierarchię oraz tryb ich ogłaszania;
7) wykorzystuje różne źródła prawa i formy prawotwórczej działalności państwa;
8) rozróżnia cechy osoby prawnej oraz osoby fizycznej;
9) ocenia skutki niedochowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
10) nazywa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
11) stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
12) przygotowuje umowy cywilnoprawne;
13) przygotowuje dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
14) wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania, występujące w jednostce administracji;
15) określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
16) wykorzystuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego
Uczeń:
1) przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
2) wszczyna postępowanie administracyjne;
3) ustala właściwość organu administracyjnego;
4) informuje strony postępowania o ich prawach oraz obowiązkach;
5) wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
6) podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
7) prowadzi rozprawę administracyjną;
8) przygotowuje dokumenty na każdym etapie postępowania;
9) tworzy projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
10) pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
11) wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
12) wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
14) stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.
3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych
Uczeń:
1) nazywa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
2) analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
3) charakteryzuje dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa;
4) tworzy sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
5) przygotowuje typowe sprawozdanie budżetowe.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła, która podejmuje kształcenie w zawodzie technik administracji winna posiadać pracownię techniki biurowej wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, z projektorem multimedialnym, skanerem oraz stanowiska komputerowe połączone w sieć z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych oraz specjalistycznymi programami komputerowymi z dziedziny ekonomii, administracji oraz prawa; urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z sekretarką automatyczną i faksem, skaner, kserokopiarka, bindownica, niszczarka, dyktafon, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe; druki formularzy i blankietów stosowanych w administracji publicznej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji oraz prowadzania działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w formie elektronicznej albo drukowanej; jednolity rzeczowy wykaz akt, dziennik podawczy, instrukcje kancelaryjne, wzory pism i graficznych układów tekstów; podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące administracji, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których naucza się w szkole.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, urzędach administracji publicznej samorządowej i rządowej oraz podmiotach będących potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie albo grupie zawodów280 godz.
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 910 godz.

*Liczbę godzin kształcenia zawodowego w szkole należy przystosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.