Godło Rzeczypospolitej Polskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół dr J. Piontka s. c.. Z Administratorem można skontaktować się listownie:
- 92-511 Łódź ul. Czajkowskiego 14, telefonicznie 42 672 74 90 lub
- 98-220 Zduńska Wola ul. 1 Maja 27, telefonicznie: 43 824 76 73.

2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa tj.:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe – (Dz. U. 2019 poz. 1078 i 1148 z póżniejszyi zmianami);
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. 2019 poz. 730 i 761 z póżniejszyi zmianami);
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – (Dz. U. 2019 poz. 60 i 1287 z póżniejszyi zmianami)
• na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
• W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład wizerunek, koniecznym będzie wyrażenie przez rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
• podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane:
• dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania;
• dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.
10. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.