Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Policealna szkoła Łódź

Zgodnie z rozporządzeniem ministra ds. oświaty zajęcia stacjonarne rozpoczynają się od 1 września 2021r.
zajęcia będą odbywać się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi.
ADRES:
ul. Czajkowskiego 14

92-511 Łódź

Tel./Fax:
42 672 74 90duży, bezpłatny parking

odpłatne: basen i sala gimnastyczna
godziny pracy w wakacje:
poniedziałek zamknięte
wtorek 9:00 - 19:00
środa 9:00 - 19:00
czwartek 9:00 - 19:00
piątek 9:00 - 15:00
sobota zamknięte
niedziela zamknięte
ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:
INFORMACJE O POLICEALNEJ SZKOLE:

Szkoła utworzona w 1996 roku jako Policealna Szkoła Ekonomiczno-Administracyjno-Prawna w Łodzi. Słuchacze mają uprawnienia równorzędne z uczniami szkół państwowych, takich jak CKU (m.in. legitymacja szkolna, świadczenia ZUS, KRUS, Urząd Pracy itd.). Placówką kieruje doktor Jerzy Piontek, pracownik naukowy o wieloletnim doświadczeniu dydaktyczno - badawczym.

Podstawę prawną policealnej szkoły stanowią:

- Statut Szkoły,
- Wpis do ewidencji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Łodzi,
- Regulamin kształcenia i wewnątrzszkolny system oceniania.

Nauczycielami Szkoły są osoby posiadające kwalifikacje zgodne z przepisami władz oświatowych.

REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘCIA:
Uczennica DR PIONTEK Policealnej Szkoły

Szkoła policealna przyjmuje słuchaczy - absolwentów szkół ogólnokształcących i zawodowych posiadających świadectwa ukończenia szkół średnich lub świadectwa dojrzałości/matury z obszaru całego kraju na kierunek administracja. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej, trzy zdjęcia, formularz przyjęcia - formularz przyjęć do szkoły. Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą.

KIERUNKI NAUCZANIA:

Policealna Szkoła Ekonomiczno-Administracyjno-Prawna prowadzi nauczanie w dwuletnim cyklu w zawodach:

1. administracyjno-prawnym: absolwent uzyskuje tytuł technika administracji pobierz
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Działalność dydaktyczna jest realizowana w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego i plany nauczania zaakceptowane przez władze oświatowe i dyrektora szkoły. Główne formy działalności dydaktycznej to konsultacje, ćwiczenia i konwersatoria, w ostatnim semestrze seminaria dyplomowe i wykłady monograficzne.

Podstawą klasyfikacji i promowania jest zdanie egzaminów semestralnych przewidzianych w programie nauczania. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Szczegółowy kalendarz semestru określa dyrektor w konsultacji z Radą Pedagogiczną i podaje do wiadomości słuchaczom na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć w następnym semestrze. Zajęcia w każdym semestrze kończą się sprawdzianami. Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji egzaminów semestralnych zawarte są w regulaminie kształcenia i wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Uczeń DR PIONTEK Policealnej Szkoły

Warunkiem ukończenia Policealnej Szkoły Ekonomiczno-Administracyjno-Prawnej w Łodzi jest złożenie wszystkich egzaminów semestralnych z wynikiem pozytywnym oraz zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego. Zajęcia są prowadzone w systemie wykładowo - seminaryjnym przy aktywnym uczestnictwie słuchaczy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Rok szkolny rozpoczyna się w połowie września. Nauka w policealnej szkole trwa dwa lata (cztery semestry). Realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN i Urząd Rady Ministrów. Nauka odbywa się w formie zaocznej lub wieczorowej:
- środa - od 15:30 do 20:30
- czwartek - od 15:30 do 20:30

W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.

WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja - 2 razy w roku (na semestry zaczynające się we wrześniu i w lutym). Egzaminy końcowe w styczniu i maju.

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Winny odbywać się w Urzędzie Miasta Łodzi, Urzędzie Wojewódzkim, sądownictwie, biurach rachunkowych i innych firmach.

NUMER RACHUNKU:

PeKaO S.A. IX o Łódź 21 1240 3086 1111 0010 1638 6416

PROGRAM ADMINISTRACIJ:

2 lata - technik administracji 334306


Osoby rozpoczynające naukę:
proszone są o dostarczenie świadectwa ostatniej ukończonej szkoły,

osoby kontynuujące naukę: (przenoszące się z innej policealnej szkoły)
proszone są o dostarczenie indeksu z poprzedniej szkoły.


INNE SZKOŁY
W ŁODZI:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Liceum dla Dorosłych

Nauczycielskie Kolegium

DR PIONTEK


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
ezgamin egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe CKE

NADZÓR PEDAGOGICZNY:

Kuratoruim Oświaty w Łodzi

Krajowy Ośrodek Wspierania Edkukacji Zawodowej i Ustawicznej
NASZE PRACOWNIE:
efs.gov.pl

Policealna szkoła: Łódź

Obecnie nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 4 lata, a w technikum aż 5 lat. Oznacza to, że decyzja o szkole ponadpodstawowej staje się wyborem wpływającym właściwie na całe życie. Nie musisz się jednak obawiać, że w razie błędnej decyzji będziesz musiał zaczynać od nowa — chcąc w krótkim czasie osiągnąć tytuł technika ekonomisty, informatyka, handlowca, administracji lub rachunkowości, rozpocznij naukę w szkole policealnej. W ciągu 2 lat zdobędziesz niezbędną wiedzę, którą wykorzystasz podczas praktyk zawodowych i tym samym doskonale przygotujesz się do pracy w wybranym zawodzie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami!

Policealna szkoła dla przyszłych handlowców, informatyków i nie tylko

Jeszcze kilkanaście lat temu panowało błędne przeświadczenie, że tylko studia zakończone dyplomem wyższej uczelni mogą zapewnić dobry start w karierze zawodowej. Dziś wiemy już, że tytuł magistra niczego nie gwarantuje, a 99% sukcesu leży po stronie Twojego zaangażowania i praktyki. Nauka w dwuletniej szkole policealnej pozwoli Ci poznać podstawy oraz bardziej zaawansowane obszary wybranego zawodu, natomiast po uzyskaniu tytułu technika nic nie stoi na przeszkodzie, by skupić się na pracy lub też kontynuować pogłębianie wiedzy na studiach. Przekonaj się, ile możliwości czeka, aż z nich skorzystasz!

Szkoła, w której rozwiniesz skrzydła

Od lat interesujesz się komputerami i innymi urządzeniami elektronicznymi? Wiesz, jak zdiagnozować podstawowe awarie software lub hardware? W naszej szkole policealnej w Łodzi w ciągu 2 lat — czyli 4 semestrów — nauczysz się wszystkiego, czego będziesz potrzebować w zawodzie informatyka. Jeszcze w trakcie nauki możesz odbyć praktyki zawodowe pozwalające później pracować na przykład w serwisie komputerowym bądź w firmie jako specjalista od IT. Aby ukończyć szkołę policealną, należy pozytywnie zaliczyć wszystkie egzaminy semestralne wymagane w 2-letnim okresie kształcenia, a także zdać egzamin końcowy z przygotowania zawodowego. Dbamy o to, by kadrę nauczycielską stanowili doświadczeni praktycy i wykwalifikowani dydaktycy, aby naszym uczniom zapewnić jak najwyższą jakość edukacji w wybranym zawodzie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie dokumenty należy dostarczyć, by rozpocząć naukę w najbliższym semestrze!