Godło Rzeczypospolitej Polskiej
ADRES:
ul. Edwardów 5

97-400 Bełchatów

Tel./Fax:
44 633 08 78bezpłatny parking

odpłatna sala gimnastyczna
godziny pracy:
poniedziałek zamknięte
wtorek zamknięte
środa 9:00 - 17:00
czwartek 9:00 - 17:00
piątek 12:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00
niedziela zamknięte
ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:
INFORMACJE O POLICEALNEJ SZKOLE:

Szkoła utworzona w 1997 roku jako Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjno-Prawne w Bełchatowie posiada uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze mają uprawnienia równorzędne z uczniami szkół państwowych, takich jak CKU (m.in. legitymacja szkolna, świadczenia ZUS, KRUS, Urząd Pracy itd.). Placówką kieruje doktor Jerzy Piontek, pracownik naukowy o wieloletnim doświadczeniu dydaktyczno - badawczym.

Podstawę prawną policealnej szkoły stanowią:

- Statut Szkoły,
- Wpis do ewidencji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
- Regulamin kształcenia i wewnątrzszkolny system oceniania.

Nauczycielami Szkoły są osoby posiadające kwalifikacje zgodne z przepisami władz oświatowych.

REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘCIA:
Uczennica DR PIONTEK Policealnej Szkoły

Szkoła policealna przyjmuje słuchaczy - absolwentów szkół ogólnokształcących i zawodowych posiadających świadectwa ukończenia szkół średnich lub świadectwa dojrzałości/matury z obszaru całego kraju na kierunki: administracja, ekonomia, handel, informatyka, ekonomia. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej, trzy zdjęcia, formularz przyjęcia - formularz przyjęć do szkoły. Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą.

KIERUNKI NAUCZANIA:

Policealna Szkoła Ekonomiczno-Administracyjno-Prawna prowadzi nauczanie w dwuletnim cyklu w zawodach:

1. ekonomicznym absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty pobierz
absolwent uzyskuje tytuł technika rachunkowości pobierz
2. administracyjno-prawnym: absolwent uzyskuje tytuł technika administracji pobierz
3. informatycznym: absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka pobierz
4. handlowym: absolwent uzyskuje tytuł technika handlowca pobierz
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Działalność dydaktyczna jest realizowana w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego i plany nauczania zaakceptowane przez władze oświatowe i dyrektora szkoły. Główne formy działalności dydaktycznej to konsultacje, ćwiczenia i konwersatoria, w ostatnim semestrze seminaria dyplomowe i wykłady monograficzne.

Podstawą klasyfikacji i promowania jest zdanie egzaminów semestralnych przewidzianych w programie nauczania. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Szczegółowy kalendarz semestru określa dyrektor w konsultacji z Radą Pedagogiczną i podaje do wiadomości słuchaczom na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć w następnym semestrze. Zajęcia w każdym semestrze kończą się sprawdzianami. Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji egzaminów semestralnych zawarte są w regulaminie kształcenia i wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Uczeń DR PIONTEK Policealnej Szkoły

Warunkiem ukończenia Policealnej Szkoły Ekonomiczno-Administracyjno-Prawnej w Bełchatowie jest złożenie wszystkich egzaminów semestralnych z wynikiem pozytywnym oraz zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego. Zajęcia są prowadzone w systemie wykładowo - seminaryjnym przy aktywnym uczestnictwie słuchaczy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Rok szkolny rozpoczyna się w połowie września. Nauka w policealnej szkole trwa dwa lata (cztery semestry). Realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN i Urząd Rady Ministrów. Nauka odbywa się w formie zaocznej lub wieczorowej:
- piątek - od 15:30 do 20:30
- sobota - od 8:00 do 15:00

W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.

WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja - 2 razy w roku (na semestry zaczynające się we wrześniu i w lutym). Egzaminy końcowe w styczniu i maju.

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Winny odbywać się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, Starostwie Powiatowym, sądownictwie, biurach rachunkowych i innych firmach.

WYBIERZ PROGRAM:

2 lata - technik administracji 334306

2 lata - technik ekonomista 331403

2 lata - technik rachunkowości 431103

2 lata - technik handlowiec 522305

2 lata - technik informatyk 351203


FORMULARZ PRZYJĘCIA
DO POLICEALNEJ SZKOŁY


Osoby rozpoczynające naukę:
proszone są o dostarczenie świadectwa ostatniej ukończonej szkoły,

osoby kontynuujące naukę: (przenoszące się z innej policealnej szkoły)
proszone są o dostarczenie indeksu z poprzedniej szkoły.


INNE SZKOŁY
W BEŁCHATOWIE:

Gimnazjum dla Dorosłych

Liceum dla Dorosłych

Nauczycielskie Kolegium

DR PIONTEK


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
ezgamin egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe CKE

PRACUJ W UE:
Europass suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w UE

NADZÓR PEDAGOGICZNY:

Kuratoruim Oświaty w Łodzi

Krajowy Ośrodek Wspierania Edkukacji Zawodowej i Ustawicznej
NASZE PRACOWNIE:
efs.gov.pl