Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z rozporządzeniem ministra ds. oświaty zajęcia stacjonarne rozpoczynają się od 1 września 2021r.
zajęcia będą odbywać się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi.
ADRES:
ul. Czajkowskiego 14

92-511 Łódź

Tel./Fax:
42 672 74 90duży, bezpłatny parking

odpłatne: basen i sala gimnastyczna
godziny pracy:
poniedziałek 9:00 - 15:00
wtorek 9:00 - 19:00
środa 9:00 - 19:00
czwartek 9:00 - 19:00
piątek 9:00 - 15:00
sobota zamknięte
niedziela zamknięte
ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:
INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych dr Piontek powstała na bazie Gimnazjum dla Dorosłych, zgodnie z reformą oświaty z 2016 roku. Słuchacze szkoły dla dorosłych mają uprawnienia równorzędne z uczniami państwowej szkoły podstawowej dzienne (m.in. legitymacja, zaświadczenia do ZUS, KRUS itd.). Świadectwa są honorowane przez szkoły wyższego szczebla, tak jak w szkołach publicznych.

REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘCIA:
Uczennica DR PIONTEK Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa sześcioletniej szkoły podstawowej (ukończonej lub nie) albo świadectwa gimnazjalnego. Do szkoły podstawowej mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 17 lat, w specyficznych wypadkach wymienionych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty od 15 roku życia, np.: wychowankowie OHP (Ochotniczych Hufców Pracy).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo z 6 - letniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia poprzedniej klasy gimnazjum, 3 zdjęcia, oraz formularza wypełnionego na miejscu.

PROGRAMY:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych dr Piontek funkcjonuje w oparciu o Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami i realizuje programy nauczania zawarte w rozporządzeniach Ministra właściwego do spraw oświaty. Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowe i uprawnia do uczestniczenia w rekrutacji do wszystkich szkół średnich.

PRZEDMIOTY NAUCZANE W GIMNAZJUM:
  • język polski
  • do wyboru język obcy
  • historia
  • wos
  • matematyka
  • biologia
  • geografia
  • fizyka
  • chemia
  • informatyka
Uczeń DR PIONTEK Gimnazjum dla Dorosłych
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Nauka w Szkole Podstawowej dla Dorosłych dr Piontek w Łodzi prowadzona jest w systemie zaocznym i wieczorowym - dwa razy w tygodniu:
- wtorek - od 15:30 do 20:30
- środa - od 15:30 do 20:30

Semestr kończy się sprawdzianem ustnym ze wszystkich przedmiotów oraz pisemnym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.

WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja - 2 razy w roku (na semestry zaczynające się we wrześniu i w lutym). Egzaminy końcowe w styczniu i maju.

NUMER RACHUNKU:

PeKaO S.A. IX o Łódź 21 1240 3086 1111 0010 1638 6416

NASI SŁUCHACZE:

Zdobywają zawód w OHP*:

Wojewódzka Komenda OHP


Korzystają z ofert pracy OHP*:

OHP dla Szkół

*zgodnie z regulaminem OHP i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 920)


INNE SZKOŁY W ŁODZI:

- Liceum dla Dorosłych

- Policealna Szkoła

- DR PIONTEK


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Ezgamin ósmoklasisty CKE

NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratoruim Oświaty w Łodzi

NASZE PRACOWNIE:
efs.gov.pl