facebook
DR PIONTEK zaoczne szkoły dla dorosłych: zaoczne liceum dla dorosłych Zduńska Wola ul. 1 Maja 27. W nauczaniu wiedziemy prym więcej @ piontek.edu.pl 2016-05-18

UWAGA

Za chwilę nastąpi przekierowanie na aktualny adres strony.


ADRES:
godziny pracy sekretariatu:

ul. 1 Maja 27,

98-220 Zduńska Wola- Karsznice,

tel./fax sekr.: 43 824 76 73,

e-mail: zdwola@piontek.edu.pl,

parking,

odpłatna sala gimnastyczna.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

- zamknięte,

- 10:00 - 17:00,

- 10:00 - 17:00,

- 10:00 - 17:00,

- 12:00 - 19:00,

- 9:00 - 14:00,

- zamknięte.


INFORMACJE O LICEUM:

Utworzone w 1998 roku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek w Zduńskiej Woli i Uzupełniające Liceum dla Dorosłych dr Piontek w Zduńskiej Woli to dwie placówki posiadające uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze szkoły dla dorosłych mają uprawnienia równorzędne z uczniami liceów państwowych tak jak w CKU (m.in. legitymacja, świadczenia ZUS itd.). Podobnie jak w CKU świadectwa są honorowane przez szkoły wyższego szczebla, tak jak w szkołach publicznych .

uczennica Zespół Szkółu dr Piontek w Zduńskiej Woli Liceum dla Dorosłych
REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘCIA:

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, zawodowej lub gimnazjum. Do liceum mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 16 lat.


WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, zawodowej, gimnazjum lub świadectwo ukończenia ostatniej klasy liceum, 3 zdjęcia, formularz przyjęcia - który można pobrać tutaj. Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą.


PROGRAMY:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek i Uzupełniające Liceum dla Dorosłych dr Piontek funkcjonują w oparciu o Ustawę o systemie oświatyz dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami i realizują programy nauczania zawarte w rozporządzeniach Ministra właściwego do spraw edukacji.

Oferuje systemy nauczania:

3 - letnie dla absolwentów gimnazjum i 8 letniej szkoły podstawowej,

2 - letnie dla absolwentów szkoły zawodowej (słuchacz przyjmowany jest na 3 semestr Liceum dla Dorosłych).

Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia Liceum lub - po zdaniu egzaminów maturalnych - świadectwa maturalnego i uprawnia do uczestnictwa w rekrutacji na państwowe i niepaństwowe uczelnie wyższe bez dodatkowych egzaminów.


PRZEDMIOTY NAUCZANE W LICEUM:
uczeń Zespółu Szkół dr Piontek w Zduńskie Woli Liceum dla Dorosłych

język polski
język obcy (angielski, rosyjski, niemiecki) do wyboru
historia
wos
matematyka
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka
podstawy przedsiębiorczości
fakultety maturalne (dwa ostatnie semestry)


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dr Piontek w Zduńskiej Woli i Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych dr Piontek w Zduńskiej Woli prowadzona jest w systemie zaocznym i wieczorowym - dwa razy w tygodniu:

- piątek - od 15:30 do 20:30

- sobota - od 8:00 do 15:00

Semestr kończy się sprawdzianem ustnym ze wszystkich przedmiotów oraz pisemnym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.


WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja - 2 razy w roku (na semestry zaczynające się we wrześniu i w lutym). Egzaminy końcowe i maturalne w styczniu i maju.


ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:
NASI SŁUCHACZE:

Zdobywają zawód w OHP*:

Wojewódzka Komenda OHP


Korzystają z ofert pracy OHP*:

OHP dla Szkół

*zgodnie z regulaminem OHP i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 920)


FORMULARZ PRZYJĘĆ DO LICEUM:

osoby rozpoczynające naukę:
proszone są o dostarczenie świadectwa ostatniej ukończonej szkoły,

osoby kontynuujące naukę: (przenoszące się z innego liceum dla dorosłych): proszone są o dostarczenie indeksu z poprzedniej szkoły.


INNE SZKOŁY W ŁODZI:

EGZAMIN MATURALNY:
Ezgamin maturalny CKE

ARKUSZE MATURALNE:
Ezgamin maturalny z poprzednich lat OKE

NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratoruim Oświaty w Łodzi

NASZE PRACOWNIE:

efs.gov.pl