facebook
DR PIONTEK zaoczne szkoły dla dorosłych: zaoczne liceum dla dorosłych Bełchatów ul. Edwardów 5. W nauczaniu wiedziemy prym więcej @ piontek.edu.pl 2016-05-18

UWAGA

Za chwilę nastąpi przekierowanie na aktualny adres strony.


ADRES:
godziny pracy sekretariatu:

ul. Edwardów 5,

97-400 Bełchatów - Osiedle Dolnośląskie

tel./fax sekr.: 44 633 08 78,

e-mail: belchatow@piontek.edu.pl,

bezpłatny parking,

odpłatna sala gimnastyczna.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

- zamknięte,

- 10:00 - 17:00,

- 10:00 - 17:00,

- 10:00 - 17:00,

- 12:00 - 19:00,

- 9:00 - 14:00,

- zamknięte.

INFORMACJE O LICEUM:

Utworzone w 1997 roku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie i Uzupełniające Liceum dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie to dwie placówki posiadające uprawnienia szkoły publicznej.Słuchacze szkoły dla dorosłych mają uprawnienia równorzędne z uczniami liceów państwowych tak jak w CKU (m.in. legitymacja, świadczenia ZUS itd.). Podobnie jak w CKU świadectwa są honorowane przez szkoły wyższego szczebla, tak jak w szkołach publicznych .

uczeń Zespółu Szkół dr Piontek w Bełchatowie liceum dla dorosłych
REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘCIA:

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, zawodowej lub gimnazjum. Do liceum mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 16 lat.


WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, zawodowej, gimnazjum lub świadectwo ukończenia ostatniej klasy liceum, 3 zdjęcia, formularz przyjęcia - który można pobrać tutaj. Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą.


PROGRAMY:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek i Uzupełniające Liceum dla Dorosłych dr Piontek funkcjonują w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami i realizują programy nauczania zawarte w rozporządzeniach Ministra właściwego do spraw edukacji.

Oferuje systemy nauczania:

3 - letnie dla absolwentów gimnazjum i 8 letniej szkoły podstawowej,

2 - letnie dla absolwentów szkoły zawodowej (słuchacz przyjmowany jest na 3 semestr Liceum dla Dorosłych).

Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia Liceum lub - po zdaniu egzaminów maturalnych - świadectwa maturalnego i uprawnia do uczestnictwa w rekrutacji na państwowe i niepaństwowe uczelnie wyższe bez dodatkowych egzaminów.


PRZEDMIOTY NAUCZANE W LICEUM:
uczennica Zespółu Szkół dr Piontek w Bełchatowie liceum dla dorosłych

język polski
język obcy (angielski, rosyjski, niemiecki) do wyboru
historia
wos
matematyka
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka
podstawy przedsiębiorczości
fakultety maturalne (dwa ostatnie semestry)


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie i Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie prowadzona jest w systemie zaocznym i wieczorowym - dwa razy w tygodniu:

- piątek - od 15:30 do 20:30

- sobota - od 8:00 do 15:00

Semestr kończy się sprawdzianem ustnym ze wszystkich przedmiotów oraz pisemnym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.


WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja - 2 razy w roku (na semestry zaczynające się we wrześniu i w lutym). Egzaminy końcowe i maturalne w styczniu i maju.


ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:

NASI SŁUCHACZE:

Zdobywają zawód w OHP*:

Wojewódzka Komenda OHP


Korzystają z ofert pracy OHP*:

OHP dla Szkół

*zgodnie z regulaminem OHP i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 920)


FORMULARZ PRZYJĘĆ DO LICEUM:

osoby rozpoczynające naukę:
proszone są o dostarczenie świadectwa ostatniej ukończonej szkoły,

osoby kontynuujące naukę: (przenoszące się z innego liceum dla dorosłych): proszone są o dostarczenie indeksu z poprzedniej szkoły.


INNE SZKOŁY W ŁODZI:

EGZAMIN MATURALNY:
Ezgamin maturalny CKE

ARKUSZE MATURALNE:
Ezgamin maturalny z poprzednich lat OKE

NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratoruim Oświaty w Łodzi

NASZE PRACOWNIE:
efs.gov.pl