Godło Rzeczypospolitej Polskiej
ADRES:
ul. Edwardów 5

97-400 Bełchatów

Tel./Fax:
44 633 08 78bezpłatny parking

odpłatna sala gimnastyczna
godziny pracy:
poniedziałek zamknięte
wtorek zamknięte
środa 9:00 - 17:00
czwartek 9:00 - 17:00
piątek 12:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00
niedziela zamknięte
ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:
INFORMACJE O LICEUM:

Utworzone w 1997 roku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie i Uzupełniające Liceum dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie to dwie placówki posiadające uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze szkoły dla dorosłych mają uprawnienia równorzędne z uczniami liceów państwowych tak jak w CKU (m.in. legitymacja, świadczenia ZUS, KRUS itd.). Podobnie jak w CKU świadectwa są honorowane przez szkoły wyższego szczebla, tak jak w szkołach publicznych.

REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘCIA:
Uczennica DR PIONTEK Liceim dla Dorosłych

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, zawodowej lub gimnazjum. Do liceum dla dorosłych mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 16 lat. Uczniowie liceum lub technikum przyjmowani są na podstawie karty ocen na semestr bezpośrednio następujący po ostatnim semestrze, który zdali w poprzedniej szkole. Uczniowie szkół zasadniczych przyjmowani są na 3 semestr po wyrównaniu różnic programowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, zawodowej, gimnazjum lub świadectwo ukończenia poprzedniej klasy liceum, 3 zdjęcia, formularz przyjęcia - formularz przyjęć do szkoły. Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą.

PROGRAMY:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek i Uzupełniające Liceum dla Dorosłych dr Piontek funkcjonują w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami i realizują programy nauczania zawarte w rozporządzeniach Ministra właściwego do spraw edukacji.

Oferuje systemy nauczania:
3 - letnie dla absolwentów gimnazjum i 8 letniej szkoły podstawowej,
2 - letnie dla absolwentów szkoły zawodowej (słuchacz przyjmowany jest na 3 semestr Liceum dla Dorosłych).

Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia Liceum lub - po zdaniu egzaminów maturalnych - świadectwa maturalnego i uprawnia do uczestnictwa w rekrutacji na państwowe i niepaństwowe uczelnie wyższe bez dodatkowych egzaminów.

PRZEDMIOTY NAUCZANE W LICEUM:
 • język polski
 • do wyboru język obcy
 • historia
 • wos
 • matematyka
 • biologia
 • geografia
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • fakultety maturalne (dwa ostatnie semestry)
Uczeń DR PIONTEK Liceum dla Dorosłych
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie i Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie prowadzona jest w systemie zaocznym i wieczorowym - dwa razy w tygodniu:
- piątek - od 15:30 do 20:30
- sobota - od 8:00 do 15:00

Semestr kończy się sprawdzianem ustnym ze wszystkich przedmiotów oraz pisemnym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.

WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja - 2 razy w roku (na semestry zaczynające się we wrześniu i w lutym). Egzaminy końcowe w styczniu i maju.

NASI SŁUCHACZE:

Zdobywają zawód w OHP*:

Wojewódzka Komenda OHP


Korzystają z ofert pracy OHP*:

OHP dla Szkół

*zgodnie z regulaminem OHP i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 920)


FORMULARZ PRZYJĘĆ DO LICEUM

Osoby rozpoczynające naukę:
proszone są o dostarczenie świadectwa ostatniej ukończonej szkoły,

osoby kontynuujące naukę (przenoszące się z innego liceum): proszone są o dostarczenie indeksu z poprzedniej szkoły.


INNE SZKOŁY
W BEŁCHATOWIE:

Gimnazjum dla Dorosłych

Policealna Szkoła

Nauczycielskie Kolegium

DR PIONTEK


EGZAMIN MATURALNY:
ezgamin maturalny CKE

ARKUSZE EGZAMINACYJNE:
arkusze ezgaminów maturalny OKE

NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratoruim Oświaty w Łodzi

NASZE PRACOWNIE:
efs.gov.pl