facebook
DR PIONTEK zaoczne szkoły dla dorosłych: zaoczne gimnazjum dla dorosłych Łódź ul. Czajkowskiego 14. W nauczaniu wiedziemy prym więcej @ piontek.edu.pl 2016-05-12

UWAGA

Za chwilę nastąpi przekierowanie na aktualny adres strony.


ADRES:
godziny pracy sekretariatu:

ul. Czajkowskiego 14,

92-511 Łódź Widzew - Wschód,

tel./fax sekr.: 42 672 74 90,

e-mail: szkola@piontek.edu.pl,

duży, wygodny, bezpłatny parking,

odpłatny basen,

odpłatna sala gimnastyczna.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota, niedziela

- 9:00 - 18:00,

- 9:00 - 18:00,

- 9:00 - 18:00,

- 9:00 - 18:00,

- 9:00 - 18:00,

- zamknięte.

INFORMACJE O GIMNAZJUM:

Gimnazjum dla Dorosłych dr Piontek posiada uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze szkoły dla dorosłych mają uprawnienia równorzędne z uczniami gimnazjum dziennym - państwowym (m.in. legitymacja, świadczenia ZUS itd.). Świadectwa są honorowane przez szkoły wyższego szczebla, tak jak w szkołach publicznych.


zaoczne gimnazjum dla dorosłych Łódź Czajkowskiego 14
REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘCIA:

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej. Do gimnazjum mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 17 lat, w specyficznych wypadkach wymienionych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty od 15 roku życia, np.: wychowankowie OHP (Ochotniczych Hufców Pracy).


WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo ukończenia 6 letniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia ostatniej klasy gimnazjum, 3 zdjęcia, formularz przyjęcia - który można pobrać tutaj. Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą.


PROGRAMY:

Gimnazjum dla Dorosłych dr Piontek funkcjonuje w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami i realizuje programy nauczania zawarte w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia Gimnazjum i uprawnia do uczestniczenia w rekrutacji do wszystkich szkół średnich.


PRZEDMIOTY NAUCZANE W GIMNAZJUM:
zaoczne gimnazjum dla dorosłych Łódź Czajkowskiego 14

język polski
język obcy (angielski, rosyjski, niemiecki) do wyboru
historia
wos
matematyka
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Nauka w Gimnazjum dla Dorosłych dr Piontek w Łodzi prowadzona jest w systemie zaocznym i wieczorowym - dwa razy w tygodniu:

wtorek i czwartek od 15:30 do 20:30

Semestr kończy się sprawdzianem ustnym ze wszystkich przedmiotów oraz pisemnym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.


WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja - 2 razy w roku (na semestry zaczynające się we wrześniu i w lutym). Egzaminy końcowe w styczniu i maju.


NUMER RACHUNKU:

PeKaO S.A. IX o Łódź 21 1240 3086 1111 0010 1638 6416

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:


NASI SŁUCHACZE:

Zdobywają zawód w OHP*:

Wojewódzka Komenda OHP


Korzystają z ofert pracy OHP*:

OHP dla Szkół

*zgodnie z regulaminem OHP i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 920)


FORMULARZ PRZYJĘĆ
DO GIMNAZJUM

osoby rozpoczynające naukę:
proszone są o dostarczenie świadectwa ostatniej ukończonej szkoły,

osoby kontynuujące naukę: (przenoszące się z innego liceum dla dorosłych): proszone są o dostarczenie indeksu z poprzedniej szkoły.


INNE SZKOŁY W ŁODZI:

EGZAMIN GIMNAZJALNY
Ezgamin gimnazjalny CKE

ARKUSZE EGZAMINACYJNE:
arkusze ezgaminów gimnazjalnych OKE

NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratoruim Oświaty w Łodzi

NASZE PRACOWNIE:
efs.gov.pl