Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Ostatnie wolne miejsca,
rozpoczęliśmy zajęcia.
ADRES:
ul. Edwardów 5

97-400 Bełchatów

Tel./Fax:
44 633 08 78odpłatna sala gimnastyczna

duży, bezpłatny parking
godziny pracy:
poniedziałek zamknięte
wtorek zamknięte
środa 9:00 - 17:00
czwartek 9:00 - 17:00
piątek 12:00 - 18:00
9:00 -15:00 zamknięte
niedziela zamknięte
ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:
INFORMACJE O GIMNAZJUM:

Gimnazjum dla Dorosłych dr Piontek posiada uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze szkoły dla dorosłych mają uprawnienia równorzędne z uczniami państwowego gimnazjum dziennego (m.in. legitymacja, świadczenia ZUS, KRUS itd.). Świadectwa są honorowane przez szkoły wyższego szczebla, tak jak w szkołach publicznych.

REKRUTACJA I WARUNKI PRZYJĘCIA:
Uczennica DR PIONTEK Gimnazjum dla Dorosłych

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej. Do gimnazjum mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 17 lat, w specyficznych wypadkach wymienionych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty od 15 roku życia, np.: wychowankowie OHP (Ochotniczych Hufców Pracy).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Świadectwo ukończenia 6 letniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia poprzedniej klasy gimnazjum, 3 zdjęcia, formularz przyjęć do szkoły. Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą.

PROGRAMY:

Gimnazjum dla Dorosłych dr Piontek funkcjonuje w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami i realizuje programy nauczania zawarte w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia Gimnazjum i uprawnia do uczestniczenia w rekrutacji do wszystkich szkół średnich.

PRZEDMIOTY NAUCZANE W GIMNAZJUM:
  • język polski
  • do wyboru język obcy
  • historia
  • wos
  • matematyka
  • biologia
  • geografia
  • fizyka
  • chemia
  • informatyka
Uczeń DR PIONTEK Gimnazjum dla Dorosłych
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Nauka w Gimnazjum dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie prowadzona jest w systemie zaocznym i wieczorowym - dwa razy w tygodniu:
- czwartek - od 15:30 do 20:30
- piątek - od 15:30 do 20:30

Semestr kończy się sprawdzianem ustnym ze wszystkich przedmiotów oraz pisemnym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. W szczególnych przypadkach (np. ciąża, wyczynowe uprawianie sportu jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) umożliwiamy indywidualny tok nauki.

WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja - 2 razy w roku (na semestry zaczynające się we wrześniu i w lutym). Egzaminy końcowe w styczniu i maju.

NASI SŁUCHACZE:

Zdobywają zawód w OHP*:

Wojewódzka Komenda OHP


Korzystają z ofert pracy OHP*:

OHP dla Szkół

*zgodnie z regulaminem OHP i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 920)


FORMULARZ PRZYJĘĆ DO GIMNAZJUM

Osoby rozpoczynające naukę:
proszone są o dostarczenie świadectwa ostatniej ukończonej szkoły,

osoby kontynuujące naukę (przenoszące się z innego gimnazjum): proszone są o dostarczenie indeksu z poprzedniej szkoły.


INNE SZKOŁY
W BEŁCHATOWIE:

Liceum dla Dorosłych

Policealna Szkoła

Nauczycielskie Kolegium

DR PIONTEK


EGZAMIN GIMNAZJALNY:
Ezgamin gimnazjalny CKE

ARKUSZE EGZAMINACYJNE:
arkusze ezgaminów gimnazjalnych OKE

NADZÓR PEDAGOGICZNY:
Kuratoruim Oświaty w Łodzi

NASZE PRACOWNIE:
efs.gov.pl